У вас є запитання?

Список поширених термінів, які допоможуть вам зрозуміти, як це працює.

Нано-асфальт™

Нано-асфальт™ – торговельна марка сіркоасфальтобетону – інноваційне дорожнє покриття з вмістом Нано-в’яжучого™. Асфальтова суміш з Нано-в’яжучим™ , яка містить у своєму складі невелику кількість бітуму/гудронів.

Нано-в'яжуче™

Нано-в’яжуче™ – торговельна марка сірчаного в’яжучого – модифікована сірка плюс інші органічні речовини, кристалічна решітка яких під впливом температури і ультразвуку перебудувалися в композицію полімеркополімер на рівні декількох нанометрів (молекулярному рівні).

Кополімери

Кополімери – продукти полімеризації суміші двох чи більше мономерів. Макромолекули кополімерів складаються з двох або більше типів мономерних ланок. Полімери, отримані кополімеризацією двох мономерів, називають біполімерами, трьох — терполімерами, чотирьох — кватерполімерами. Альтернований кополімер (рос. регулярно чередующийся сополимер, англ. alternating copolymer) — кополімер, в макромолекулах якого з певною періодичністю чергуються мономерні ланки двох різних типів, тобто вони розподілені у вигляді регулярних переміжних послідовностей:

Сірка модифікована

Сірка модифікована – сірка з добавками, що змінюють її властивості та кристалічну структуру. Сірка, яка піддалася фізико-хімічним процесам, що змінили її властивості та кристалічну структуру.

Сіркобетон

Сіркобетон – штучний кам’яноподібний матеріал, що представляє собою затверділу мінеральну суміш зі вмістом сірки без додавання води. За складом сіркобетон являє собою композиційний матеріал, до складу якого входить сірчане в’яжуче, інертні наповнювачі та  заповнювачі.

Бі́туми природні

Бі́туми  природні (від лат. bitumen — гірська смола, нафта) — мінеральні комплекси (горючі органічні речовини), що складаються з вуглеводнів; утворилися з білкових і жирових речовин нижчих організмів. З генетичної точки зору до бітумів відносять земний газ, нафту, земну смолу, асфальт), а також природні похідні нафти (мальти, асфальти, асфальтити, керити, гумінокерити, озокерити, антраксоліти і ін.) і їх аналоги (нафтоїди).

Нафтові бітуми

Нафтові бітуми застосовують здебільшого у шляховому будівництві (асфальт, дорожний бітум), покрівельних, гідроізоляційних матеріалів. Найбезпечнішими у канцерогенному відношенні для людини є прямогінні нафтові бітуми БН-3 та БН-4, які рекомендовано використовувати при брикетуванні вугілля. Кам’яновугільні бітуми, які мають підвищену канцерогенність використовують у шляховому будівництві тільки після додаткової обробки.

Гудрон

Гудрон –  (фр. goudron, рос. гудрон, англ. oil tar, flux tar, нім. Goudron m) — залишок, що утворюється в результаті перегонки із нафти при атмосферному тиску і під вакуумом фракцій, які википають до 450—600 °С (залежно від природи нафти). Вихід гудрону — від 10 до 45 % від маси нафти. Гудрон — в’язка рідина або твердий асфальтоподібний продукт чорного кольору з блискучим зламом. У гудроні концентруються практично усі присутні у нафті метали; так, вміст ванадію може сягати 0,046 %, нікелю — 0,014 %. Гудрон використовують для виробництва дорожніх, покрівельних і будівельних бітумів, малозольного коксу, змащувальних масел, паливних газів і моторних палив.

Асфальтобетон

Асфальтобетон – штучний матеріал, який отримують в результаті ущільнення спеціально підібраної суміші щебню (або гравію), піску, мінерального порошку та бітумного в’яжучогоштучного (нафтового) бітуму або суміші дьогтю та піску.

В’яжучі (в’язівники)

В’яжучі (в’язівники) – речовини котрі здатні тверднути в результаті хіміко- фізичних процесів, що протікають під час переходу з тістоподібної суміші у тверду.

Композиційний матеріал

Композиційний матеріал – штучно створений матеріал з або більше фаз двох (матриця та армування), що різняться між собою як за видом так і за складом, мають чітко виражені межі та форму, а також мають нові фізико-хімічні властивості, котрі були запроектовані раніше.

Технопарк

Технопарк – науково-інноваційний центр, територіально виділений комплекс, який об’єднує в собі організації, фірми, об’єднання, що охоплюють весь цикл здійснення інноваційної діяльності від генерації нових ідей до випуску і реалізації наукоємної продукції. Технопарк, як правило, заснований на базі провідних університетів, інших наукових організацій, включає сервісні і виставочні комплекси, фірми.

Інжинірінг

Інжинірінг – галузь людської інтелектуальної діяльності та процес, задачею якого є проєктування, створення, спорудження, використання, підтримка, переробка чи утилізація об’єктів.

Cе́нсор

Cе́нсор, да́тчик, дава́ч, да́тник, – вимірювальний пристрій у вигляді конструк-тивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворюва-чів величини, що вимірюється і контролюється, та котрий виробляє вихідний сигнал, зручний для дистанційного передавання інгформації, зберігання та використання у системах керування і має нормовані метрологічні характеристики. Наприклад, у гірничій та дорожньо-будівельній справі широко застосовуються давачі зольності, вологості, сірчистості, рівня матеріалу (наприклад, у бункерах), датчии-кінцеві вимикачі (наприклад, на конвеєрах) тощо.

Дотація

Дотація – це безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчому, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами.

Нано-бетон™

Нано-бетон™ торговельна марка сіркобетону із застосуванням Нано-в’яжучого™. Штучний кам’яноподібний матеріал, що представляє  собою затверділу суміш. Це – композитний матеріал, до складу якого входить  Нано-в’яжуче™ (що не містить бітуму/гудронів) та інертні наповнювачі. Спектр застосовуваних інертних  наповнювачів та інших наповнювачів широкий – в рецептурі виготовлення можуть використовуватись щебінь, пісок, гравій, металургійні шлаки та інші породи, які використовуються для традиційних цементобетонів та асфальтобетонів.

Полімер

Полімер – (грец. πολύ- — «багато» + μέρος — «частина»; буквально — «багатоскладовий») — природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних атомних угруповань (мономерів), з’єднаних хімічними або координаційними зв’язками у довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

Сірка

Сірка –   хімічний елемент з атомним номером 16.  Неметал, жовта кристалічна речовина. Трапляється в природі в самородному стані та у вигляді сульфідів важких металів, піриту та інших. Сірку застосовують переважно у хімічній промисловості для виробництва сірчаної кислоти, синтетичного волокна, сірчистих барвників, димного пороху, у гумовій промисловості, також у сільському господарстві, фармацевтиці тощо.  В чистому вгдяді є речовиною з гомогенною структурою, що означає щільне розташування молекул відносно один одного.

Сіркоасфальтобетон

Сіркоасфальтобетон – інноваційний матеріал для дорожнього покриття з вмістом будь-якого сірчаного в’яжучого та мінеравльних добавок. Асфальтобетон з вмістом модифікованої сірки – Сіркоасфальтобетон  або Сіркоасфальт відрізняється не тільки більш високою якістю в порівнянні з традиційними аналогами, але і більш привабливою ціною. Сіркоасфальт відрізняються нульовою вологопроникністю, має високий ступінь зносостійкості і низьку схильністю до ерозії навіть в хімічно агресивному середовищі. При виробництві сіркоасфальта відносно дешевим способом замінюють частину (до 50%) дорогого штучного бітуму, що не тільки знижує ціну на готовий продукт, а й покращує фізичні властивості асфальтового покриття. Додавання сірчаного в’яжучого, в асфальтобетонну суміш, покращує легкоукладальність і щільність суміші, дозволяє зменшити товщину дорожнього покриття, уповільнює процес старіння покриття, підвищує якість дорожньо-будівельних і ремонтних робіт. Укладати сіркоасфальт можна в будь-який час року і будь-яку погоду.

Сірчане в'яжуче

Сірчане в’яжуче –  сірка з добавками, що змінюють її властивості  та  кисталічну структуру, що дозволяє скріплювати, склеювати тверді матеріали й тужавіти з утворенням міцного каменю, зв’язуючи зерна піску, гравію, щебню тошо і частково замінити штучні бітуми.

Бітуми штучні

Бітуми штучні  (продукти переробки нафти й кам’яного вугілля) — тверді пластичні або в’язкі суміші вуглеводнів і їхніх похідних. Одержують головним чином з залишків переробки нафти, крекінгу, очистки мастил (нафтові бітуми), кам’яновугільної смоли (кам’яновугільні бітуми), а також шляхом екстракції з торфу та бурого вугілля. В Україні екстракцію бітумів з торфу та бурого вугілля проводять бензолом. Зовнішній вигляд та фізичні якості бітумів, які виділяються з торфів та бурого вугілля, різні. Вони можуть мати жовте, світло-коричневе, буре або чорне забарвлення. Одні з них — тверді і крихкі, другі — аморфні порошки, а треті — мастилоподібні та смолоподібні продукти різної в’язкості. При аналізах бітумів торфів та бурого вугілля головним чином визначають дві групи складових речовин — воски та смоли.

Найціннішими бітумами є ті, що мають у своєму складі більше восків.

Бітумне в’яжуче

Бітумне в’яжуче – речовини, що складаються в основному з суміші високомолекулярних вуглеводнів, метанового, нафтенового та ароматичних рядів та їх кисневих та сірчистих похідних.

Кислий гудрон

Кислий гудрон це відходи, які утворюються при очищенні деяких нафтопродуктів (наприклад, змащувальних масел) концентрованою сірчаною кислотою. Є в’язкою рідиною чорного кольору, що містить, разом з органічними речовинами, 15-70 % сірчаної кислоти.Застосовують у виробництві бітуму, як дорожньобудівельний матеріал, як пом’якшувач у гумовій промисловості тощо.

Бетонна суміш

Бетонна суміш – раціонально підібрана суміші в’яжучого з наповнювачами, яка під час тверднення здатна утворювати каменеподібне (монолітне) тіло, що здатне нести високі механічні навантаження.

Вуглеводні олефінові (олефіни)

Вуглеводні олефінові (олефіни) – ненасичені вуглеводні з відкритим ланцюгом загальної формули СnН2n; містять один подвійний зв’язок, що обумовлює їх здатність до реакцій приєднання та полімеризації.

Науковий парк

Науковий парк – юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об’єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку.

Індустріальний (промисловий) парк

Індустріальний (промисловий) парк (далі – індустріальний парк) –визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених Законом України «Про індустріальні парки» та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

Субсидія

Субсидія – це грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, а також спеціальних фондів юридичним особам, місцевим державним органам. Це вид цільової допомоги зазначеним особам, що надається за рахунок коштів бюджетів або цільових фондів. Субсидія застосовується з метою збалансування регіональних та місцевих бюджетів, зміцнення їх доходної бази та завжди передається безповоротно і безвідплатно з вищих ланок бюджетної системи нижчим ланкам для фінансування конкретних заходів та установ, тобто мають цільовий характер.

Субвенція

Субвенція (від лат. subvenio «приходжу на допомогу») — це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей. Субвенція є цільовою дотацією місцевим бюджетам з державного бюджету.

Екстрактор Сокслета

Екстрактор Сокслета – лабораторний пристрій, що був уперше описа-ний Францем фон Сокслетом (Franz von Soxhlet) в 1879 році.. Екстрактор Сокслета застосовують для виділення речовин із складних сумішей за умов, коли потрібна сполука обмежено розчинна в певному розчиннику, а домішки в ньому не розчинні. Суміш, з якої потрібно виділити необхідну сполуку, поміщується в спеціальну ємність (патрон) із товстого фільтрувального паперу та поміщується у верхню частину екстрактора. У нижній частині знаходиться колба із киплячим розчиннком для екстракції. Через специфічну конструкцію пристрою паперовий патрон неперервно омивається сконденсованим розчинником, вимиваючи речовину з патрона в нижню колбу. Хоча спочатку екстрактор був розроблений для екстракції ліпідів із твердих сумішей, згодом межі його застосування значно розширились.

Бажаєте стати партнером?
Давайте зв'яжемося та обговоримо!

Наші проекти

У зв’язку із активним впровадженням концепції Green Deal у світі, стає нагальним такі питання як декарбонізація, десульфуризація, зменшення викидів СО2 та інші.

EcoNanoBuild

Переробка промислових відходів на сучасні екологічні полімерні будівельні матеріали нового покоління із сіркополімерів (сіркобетон та сіркоасфальт)
Детальніше

Громадське об’єднання Міжнародний клуб ділових людей

Об'єднує підприємців, бізнесменів, приватних інвесторів та всіх, кому цікаві масштабні бізнес-проекти, які потребують значних інвестицій та компетентних команд.
Детальніше